Nieuwe Maan in Waterman: Everything is connected!

Gepubliceerd op 10 februari 2024 om 08:08

For English scroll down:

Everything is connected

 

Op ontelbare manieren zijn wij verbonden.

Fysiek, emotioneel, spiritueel alle lagen van ons wezen kennen die verbinding met onze omgeving.

Zowel micro als macro omgeving. Dat maakt het web van eenheid.

De ironie die schuilt achter het werkelijk zien en beleven van die verbinding zit hem in de afstand.

In de illusionaire dissociatie met onze omgeving.

Er komt dan ruimte voor een identificatie proces.

De gekende terreurvragen die je jezelf kan stellen: Wie ben ik? Waarom ben ik hier en nu geboren? Wat kom ik hier doen? Wat zijn mijn diepste verlangens? Waar wordt ik levend van en wat ontneemt mij mijn levensenergie?

Het lijkt allemaal een erg mentaal gegeven, maar niks is minder waar.

In een eerlijke en authentieke weg doorheen dit vragen bos, doorloop je alle lagen, de fysieke, de emotionele en de spirituele.

Een proces dat tergend is wanneer we te hecht met onze omgeving verbonden blijven.

De beïnvloeding van hechte connectie met onze medemens in de eerste plaats zijn enorm.

Ook dat wordt meer en meer helder evenredig met de afstand.

Mijn verbazing blijft erg groot als ik opmerk hoe gemakkelijk wij in symbiotische verhouding gaan met onze medemens.

Versmelten lijkt in onze opvoeding tussen de soep en de patatten meegegeven.

Het is nu net deze versmelting dat ons weerhoudt onze connectie te zien met het alles. Met onze omgeving, met onze planeet, met onze kosmos, met het leven.

De wereld om ons heen bekijken met een minimum aan oordeel legt heel wat bloot aan gedrag en cyclisch gedrag. Aan beïnvloeding van allerlei factoren.

Daar slaat de magie als een bom in.

Want in elke polariteit is er een lijn die beide verbind, evenzeer als een middenpunt van waaruit weerom een lijn gevormd kan worden.

Rondom zitten er cirkels die een gelijke sfeer vormen rond een bepaald punt en al die cirkels snijden en overlappen ergens wel met een andere sfeer.

En zo raken we verzeild in een oneindige geometrie die alles en iedereen verbind vanuit gelijkheid of van uit oppositie.

Maar geen enkele oppositie staat op zichzelf.

Geen enkel punt kan in zijn kern die eenheid ontkennen. In elk levend wezen zie ik een hart, een kern fysiek, emotioneel, spiritueel. Daarom misschien niet moreel, maar ook dat is een abstract concept dat zo meedraaid met de wind van de desbetreffende context.

Tijdelijke isolatie en afstand geeft zoveel ruimte tot werkelijke verbinding.

Gek hoe dit in oude culturen nu net wel in de opvoeding zat en voor sommige nog zit.

Het éénworden met jezelf is de sleutel tot authentieke verbinding.

In de Mysterie scholen is dit een basis initiatie.

De puberteit en adolescentie zijn hier de ideale momenten voor. Maar niets hoeft een strikte norm daarvoor te zijn, zelfs op latere leeftijd kan dit behoorlijk heilzaam zijn naar jezelf en naar de community van je keuze.

Want je bent maar echt betrokken als je vanuit je kern de verbintenis aangaat.

Waar ik dikwijls verbintenissen zie aangegaan worden uit opvulling van leegtes in het ‘zelf’.

 

We hadden één minuut voor middernacht gisteren 9 februari 2024 een Nieuwe Maan in het teken Waterman.

Ik kan de energie niet beter omschrijven als met bovenstaand schrijven.

Planeet Pluto brengt ons de komende 20 jaar de energie om in dit gegeven te transformeren, hoe dat zal gebeuren hangt van onze huidige context af.

Grote transits van buitenplaneten staan gekend voor het inluiden van grote veranderingen in de omgeving.  We starten met planeet Pluto, ook Uranus volgt evenzeer als Neptunus in de komende 2 jaar. Dat we binnen dit en 10 jaar al stevige verandering gaan zien staat vast als de standvastigheid van evolutie.

Streven we naar eenheid en connectie is er geen andere weg dan eerst het individualisatie proces door te lopen. Hoe dit gebeurt kan je beter zelf kiezen dan de keuze voor jou te laten maken door je huidige context.

Laat dat de boodschap van deze Nieuwe Maan in Waterman vierkant Uranus in Stier en sextiel Cheiron conjunct de noordelijke maansknoop in Ram zijn.

Wie ben jij? Waarom ben jij hier en nu geboren? Wat kom jij hier doen? Wat zijn jouw diepste verlangens? Waar wordt jij levend van en wat ontneemt jou je levensenergie?

En nog een laatste hoe wil jij de wereld zien evolueren en welk aandeel heb jij hierin?!

C-

Happy Aquarius New Moon!

Happy New Chinese year of the Wood Dragon.

English:

Everything is connected

 

We are connected in countless ways.

Physically, emotionally, spiritually, all layers of our being know that connection with our environment.

Both micro and macro environment. That is what makes the web of unity.

The irony behind actually seeing and experiencing that connection lies in distance.

In the illusionary dissociation with our environment.

Just to make room for an identification process.

The well-known terror questions you can ask yourself: Who am I? Why was I born here and now? What am I doing here? What are my deepest desires? What makes me alive and what takes away my life energy?

It all seems very mental, but nothing could be further from the truth.

In an honest and authentic way through this forest of questions, you go through all the layers, the physical, the emotional and the spiritual.

A process that is excruciating when we remain too closely connected to our environment.

The influence of close connection with our fellow human beings in the first place is enormous.

That too is becoming more and more clear in proportion to the distance.

I am still very surprised when I notice how easily we enter into symbiotic relationships with our fellow human beings.

In our upbringing, fusion seems to have been given like milk & cookies.

It is precisely this fusion that keeps us from seeing our connection to it all. With our environment, with our planet, with our cosmos, with life.

Viewing the world around us with a minimum of judgment reveals a great deal of behaviour and cyclical behaviour. Influencing all kinds of life issues.

That's where the magic hits like a bomb.

For in every polarity there is a line that connects the two, as well as a centre point from which a line can be formed.

All around there are circles that form an equal sphere around a certain point and all those circles intersect and overlap somewhere with another sphere.

And so we end up in an infinite geometry that connects everything and everyone from equality or opposition.

But no opposition stands alone.

No point can deny this unity in its essence. In every living being I see a heart, a core physically, emotionally, spiritually. Morality may not be present, but that is an abstract concept that moves with the winds of the context in question.

Temporary isolation and distance gives so much room for actual connection.

Crazy how in ancient cultures this was part of the upbringing and for some it still is.

Becoming one with yourself is the key to authentic connection.

In the Mystery Schools, this is a basic initiation.

Puberty and adolescence are the ideal times for this. But nothing has to be a strict standard for that, even later in life this can be quite beneficial to yourself and to the community of your choice.

Because you are only really involved if you make the commitment from your core.

Where I often see commitments being made out of filling voids in the 'self'.

We had a New Moon in the sign of Aquarius one minute before midnight yesterday, February 9, 2024.

I can't describe the energy better than with the above writing.

Planet Pluto will bring us the energy to transform into this fact in the next 20 years, how that will happen depends on our current context.

Large transits of outer planets are known to herald major changes in the environment.  We start with planet Pluto, Uranus will follow as well as Neptune in the next 2 years. That we will see solid change within 10 years is as certain as the constancy of evolution.

If we strive for unity and connection, there is no other way than to first go through the individualization process. It is better to choose how this happens than to let your current context make the choice for you.

Let that be the message of this New Moon in Aquarius, square Uranus in Taurus and sextile Chiron conjunct the North Node in Aries.

Who are you? Why were you born here and now? What are you doing here? What are your deepest desires? What makes you alive and what takes away your life energy?

And one last thing: how do you want to see the world evolve and what part do you have or want to have in this creation process?!

C-

Happy Aquarius New Moon!

Happy New Chinese year of the Wood Dragon.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.