*Life is a battlefield.*- Waterman stellium met Pluto conjuncties.

Gepubliceerd op 16 februari 2024 om 11:44

For English scroll down:

 

When your life seems like an everlasting battlefield, grant yourself a peace offering.

 

Elk menselijk leven kent zijn strijd, hoe zelfbewust of wakker we ook in het leven staan.

Hoeveel manifestaties en joy we kunnen realiseren, altijd ergens is er strijd, frictie.

En de grootste strijd is er dikwijls eentje van binnenuit.

Want het leven is een spiegel … .

En dan zie je in die spiegel alle schaduwstukken die je wil aanpakken buitenaf, die je liever anders wil zien, waar je je uiterste best doet om mee aan verandering te werken.

Want als je verandering wil, begint het bij jezelf, jij bent creator van je eigen toekomst. …

Heel edel, heel wijs, heel inspirerend …

Tijd terwijl speelt er zich een proces binnenin af dat het grootste deel voor de buitenwereld onzichtbaar is.

Praktiseren doe je met heel je wezen, mind, body, soul, spirit.

En daar komen stevige keuzes bij kijken, stevige verantwoordelijkheden, want:…

Voor niet elk probleem is er een pasklare oplossing en dienen we keuzes te maken waar er geen win-win is.

Soms dienen we keuzes te maken die compleet over onze principes heen gaan, die ons idealisme nederig en aards maakt.

Wij zijn geen Goden, wij zijn niet allemachtig, wij zijn humaan, lijfelijke emotionele wezens die de aardse waterstroom door onze lichamen dienen te balanceren met de goddelijke vurigheid.

En zo botsen we op dilemma’s waar vanuit een heelheid (persoonlijk of in teamverband) keuzes worden gemaakt dat niet ‘de' oplossing is, maar wel leefbaar is. Meestal samengaand met een momentum.

Het stukje Voor NU.

Keuzes en loslaten heeft ook zo een erg mooie principiële lading.

Nemen we dit lijfelijk onder de loep dan botsen we op de rollercoaster die daar aan vast hangt van rouwstadia.

We weten dat transformatie een optelsom is van doodgaan en herrijzen of loslaten en nieuwe horizonten verkennen.

Nooit zonder het innerlijke rouwproces, een treinritje waar de wagons keer op keer van plaats veranderen en in loops mekaar in de ogen kijken.

Som ik ze nog even op, ter her-innering 😉

Circulair nemen we deze, dit proces is niet bekend met 1, 2, 3…

Ontkenning, woede, onderhandelen/compenseren, uitzichtloosheid en acceptatie.

Inderdaad zelfs acceptatie is niet iets dat vast is.

We leven in golven zoals het meeste deel van onze planeet ook leeft in golven.

Om jullie nu even mee te nemen naar de energetische golven van het teken Waterman, de waterdrager voorgesteld als een humaan met een kruik water.

Symbool van de bewuste mens die de emotie met zich mee draagt en er energie kan uitputten terwijl hij de hoogste evolutie nastreeft.

Dit archetype mag het onderste uit zijn eigen kan halen wanneer Pluto komende 20 jaar het teken transformeert.

De voorbije weken met het hoogte punt nog komende de volgende 3-4 dagen heb ik het vermoeden dat we ingewijd zijn in wat komen gaat.

We hebben onze doop gehad, zegt men al eens.

Zon, Maan, Mercurius en gisteren Mars zijn met zen allen de Plutonische poort gepasseerd.

Zon is sterk en zet licht en bewustzijn op de zaak, Mercurius kan er wat kopzorgen en verbale struggels aan over gehouden hebben.

Maar Mars wat een power transit, vulkanisch diep, orkaan sterk. Mars beweegt het terrein waar hij doorkomt. Dus Mars beweegt de diepste schaduwkanten van ons bewustzijn.

Onze diepste patronen die ons nekken, hij gaat deze bewust of onbewust in actie omzetten.

Die strijd met/in jezelf is wel degelijk reëel en enerzijds nodig om iets aan de oppervlakte te brengen dat gezien dient te worden en daarop liefst ook getransformeerd mag worden.

Eerst erg bewegelijk, gedreven vol van vuur en daarna erg vermoeid, uitgeput.

When your life seems like an everlasting battlefield, grant yourself a peace offering.

En daar komt planeet Venus, laatste in het rijtje om haar tocht in Waterman land te starten.

Zij is intelligent, hartelijk en vooral vredelievend. Zij komt de keuzes maken die over logica heen gaan, zij komt vrede stichten zodanig dat er plaats voor rust en recuperatie komt.

Zodanig dat er ruimte komt om dit proces te laten voelen als helend.

Geen pleister op de wonde maar de vriendelijke aanraking en de stem dat zegt, het komt nu allemaal weer goed. Vanuit de wijsheid dat het telkens ook weer zo is.

Daarom is het een golf. We go up and we go down and then we turn it around.

Mogelijks zijn de komende dagen een combi van verzachting en inzichten die vanuit een getransformeerd bewustzijn alles even terug helder licht maken.

Venus krijgt de ondersteuning van een Mercurius in Waterman, Uranus in Stier vierkant al kan het nog een scherp pijntje zijn, het zet enkel in het licht daar waar je zo met gestreden hebt.

Dat wat klaar was om te gaan.

Het is me wat deze Februari maand … .

I know you can C- it too!?

C-

English:

When your life seems like an everlasting battlefield, grant yourself a peace offering.

 

Every human life has its struggle, no matter how self-conscious or awake we are in life.

No matter how many manifestations and joy we can realize, there is always a struggle, friction somewhere.

And the biggest battle is often one from within.

Because life is a mirror ... .

And then you see in that mirror all the shadow pieces that you want to tackle on the outside, that you would rather see differently, where you do your utmost to work on change.

Because if you want change, it starts with yourself, you are the creator of your own future. ...

Very noble, very wise, very inspiring...

In the meanwhile a process is taking place within, most of which is invisible to the outside world.

You practice it with your whole being, mind, body, soul, spirit.

And that involves tough choices, tough responsibilities, because:...

There is not a ready-made solution for every problem and sometimes we have to make choices where there is no win-win.

Sometimes we have to make choices that go completely beyond our principles, that make our idealism humble and earthly.

We are not Gods, we are not omnipotent, we are human, bodily emotional beings who need to balance the earthly flow of water through our bodies with a divine spark.

And so we come up against dilemmas where choices are made from a wholeness (personal or in a team) that is not 'the’ solution, but is liveable. Usually accompanied by a momentum.

The bit For NOW.

Choices and letting go also have a very nice charge of principle.

If we take a closer look at this physically, we bump into the rollercoaster that hangs with the mourning stages.

We know that transformation is the sum of dying and resurrecting or letting go and exploring new horizons.

Never without the inner grieving process, a train ride where the carriages change places again and again and look each other in the eye in loops.

I put under here, to remind you.

This one is circularly, this process is not known with 1, 2, 3...

Denial, anger, negotiating/compensating, hopelessness and acceptance.

Indeed, even acceptance is not something that is fixed.

We live in waves as most of our planet lives in waves.

Now to take you to the energetic waves of the sign of Aquarius, the water bearer represented as a human with a jug of water.

Symbol of the conscious human being who carries the emotion with him and can draw energy from it while striving for the highest evolution.

This archetype may make the most of its character when Pluto transforms the sign in the next 20 years.

The past few weeks with the climax still coming the next 3 days I suspect that we are initiated into what is to come.

We have had our baptism, it is said sometimes.

Sun, Moon, Mercury and yesterday Mars have all passed through the Plutonian gate.

Sun is strong and puts light and consciousness on the matter, Mercury may have had some headaches and verbal struggles from it. But Mars what a power transit, volcanically deep, hurricane strong.

Mars moves the terrain it passes through. So Mars moves the deepest shadow sides of our consciousness.

Our deepest patterns that are killing us and consciously or unconsciously turn them into action.

That struggle with/within yourself is indeed real and on the one hand necessary to bring something to the surface that needs to be seen and preferably transformed.

At first very agile, driven full of fire and then very tired, exhausted.

When your life seems like an everlasting battlefield, grant yourself a peace offering.

And here comes planet Venus, last in line to start her journey in Aquarius land.

She is intelligent, warm-hearted and, above all, peace-loving. She comes to make the choices that go beyond logic, she comes to make peace in such a way that there is room for rest and recuperation.

In such a way that there is room to make this process feel healing.

No band-aid on the wound but the friendly touch and the voice that says, it's all going to be okay now. From the wisdom that it is always like that.

That’s why we call it a wave. We go up and we go down and then we turn it around.

Possibly the next few days will be a combination of softening and insights that will make everything bright again from a transformed consciousness. Still aching a little but healing.

Venus gets the support of a Mercury in Aquarius, Uranus in Taurus square although it can still be a sharp pain, it only puts in the light where you have struggled so much.

That which was done and had to go.

February what a deep month ... .

I know you can C- it too!?

C-

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.