When the world got Silenced - De eeuwige strijd rond autonoom denken en vrij spreken. Lucht en Vuur energie in op-Mars.

Gepubliceerd op 21 februari 2024 om 12:04

For English scroll down. 

 

De aankomende cyclus van collectief Lucht en Vuur, kunnen we deze keer weer even de stilte breken?

In 2006 was ik alles behalve bewust wat er zou gebeuren na de oprichting van Wiki-Leaks.

Anderzijds was er instant een klik en een gevoel van dit is belangrijk, mega belangrijk.

Ook mijn kunde over astrologische cycli en de impact op het collectief was amper bestaande.

Het vuur diep vanbinnen kreeg weldegelijk een zuurstofrijke inspiratie boost, onbewust nog allemaal.

Enkel nog intuïtief aanwezig en gezaaid in mijn onderbewuste.

Er was iets in de aura van Julian Assange dat mijn blik en ogen op alert zette.

Die man intrigeerde mij niet alleen vanuit wat hij deed zijn missie, maar vooral hoe hij het aanpakte met een bepaalde scherpte omhuld door een menselijke zachtheid en vooral een zorgende gloed naar het collectief.

2008-2009 waren de eerste controverses al te horen en de spanning en wrijving werd voelbaar.

Ergens lijkt het of je met heel het toekomstig gebeuren al meevoelt, alsof er ergens een diepe historische herinnering is die zegt, niet weer.

2010 Het jaar van de eerste officiële aantijgingen, het leek van alle kanten te komen en elk scherpzinnig mens wist, hier zit een geurtje aan. Of was het al wel degelijk een uitdrukkelijk misselijkmakende stank.

Het raakte mij ergens ook persoonlijk, de mond gesnoerd worden door allerlei smoezen en valse aantijgingen is iets wat heel wat boorlingen van de jaren ‘70 mee geconfronteerd worden.

En onmacht is daar een issue, net zoals recht op bestaan en niet te vergeten mondelinge expressie.

Astrologisch een mooie vlieger tussen de lucht triade (Tweeling, Weegschaal, Waterman) afgetopt door de grote collectieve wond van het recht op bestaan en expressie als individu van het teken Ram.

Dus behoorlijk wat (h)erkenning voor mij. De extreme spiegeling.

En die spiegeling ging een nog meer extreme realiteit naar voren brengen.

Sinds 2012 zit deze man opgesloten, gekooid zoekend naar vrijheid omdat hij de grootste wereldmachten hun strategie blootgaf.

Officieel spionage dus.

Die strategie gaat over schending van mensenrechten … . Wat is er hier mis in het plaatje.

Staatsystemen die beruste op repressie, winstbejag en macht van een klein percentage, een korte samenvatting: controle.

De eerste generatie na wat we vandaag de onwrikbare dinosaurussen noemen, zijn altijd de pineut.

Zij zijn gekomen om de dingen in vraag te stellen.

Julian is er eentje geboren met een heel groot aantal vraagtekens in zijn bewustzijn. En dat mag hij en zijn familiale omgeving tot op vandaag voelen.

Wat ge ook doet stel vooral geen lastige vragen… . Weet ge stel gewoon niks in vraag.

Stellingen noemen we ze in de wiskunde. Mooi hoe de etymologie tewerk gaat niet.

Woorden ze zijn zo fascinerend meneer. Als je er mag mee spelen.

Want ik evenzeer op school heb geleerd, kijken mag maar aankomen niet. We geven wel wat je NU van ons mag gebruiken.

Daar zijn onze lucht en vuur settingen niet mee tevreden, die willen experimenteren, die willen in vraagstellen. Die antwoorden op een vraag met een andere vraag.

Erg annoying maar oh zo verhelderend.

Want het antwoord zit in je vraag meneer, zegt het mooi trio van luchtenergie.

De vraag is hier, hoe hebben we het toch zo ver laten komen. …

Want ondertussen krijgen we gelukkig back-up van enkele andere generaties die grootgebracht zijn in die vraagstellingen. Die kuikens laten het er niet bij, die pikken tot ze het vel van die grote dino door zijn.

En dat doet pijntjes want ondertussen heeft de tijd de rek eruit gehaald.

Vandaag is er weerom een mogelijke uitspraak om Julian Assange uit te leveren aan de Verenigde Staten. Hij zou een mogelijke straf mogen uitzitten van 175jaar.

Terwijl hoe zit het weer met moord, verkrachting en schenden van de mensenrechten?

Dit is de alom machtige US. Met zijn wortels als klimop overal ter wereld verstrengeld in de onzichtbare fundamenten van onze Staatsystemen.

Eigen autonomie in de Ram energie bloedt hiervan dood al onmiddellijk van bij de geboorte want de Ram energie is puur instinctief. Survival.

En als ge uwe mond moet houden om te overleven, dan is dat de eerste impuls.

‘Zwijgen is goud’, weet je nog wel, in ‘Stilte zit een onnoemelijke kracht’, … .

Zo zijn er honderden.

En als we ze lekker uit de context rukken dan maken we daar letterlijk geld mee.

Vandaag is misschien het grootste kantelpunt in onze hedendaagse geschiedenis, waar we al dan niet wat cycli gaan herhalen. De vraag is dewelke, moeten we eerst weer door een nog meer extreme onderdrukking gaan of gaan we onmiddellijk over tot de volgende revolutie?

Voor mij voelt dit als een realiteit die heel dicht bij is.

2024-2025-2026  is weerom dat kantelpunt tussen aarde + water en lucht + vuur.

Maar laten we vooral niet in het kritisch denken gaan, kom uit je brein horen we in elke Welness fluisteren dat is goed voor je lichaam.

En begrijp me niet verkeerd, mijn meditatieve momenten heb ik ook nodig om de boel te overleven.

Aan alles zijn grenzen vooral aan polariseren. Wat zijn we met een ontspannen lichaam als we niks mogen begrijpen, waar is dan ons groeipotentieel. Ligt dat in het volgen van de norm? Een eigen mentaal kader kunnen vormen is zo belangrijk voor de groei van ons individu en daarmee ook de evolutie in het collectieve.

Zoiets zoals zingeving komt ook niet enkel vanuit volgzaamheid, dat is eigen initiatief, eigen drive het werken aan de toekomst zit niet in het rijtjes lopen.

Werkt gewoon niet in onze biologische set-up.

Op dit punt zijn we dan nu gekomen.

Hoe kunnen we het geïntoxineerde brein weer gezond en flexibel laten werken en inclusief laten zijn aan ons gehele menszijn.

Ik ben heel erg benieuwd wat we komende periode mogen ondergaan en aanschouwen.

Evenzeer dat mijn hart nu al een beetje pijn doet, want sowieso moeten we erdoor.

Dit gaat van ons moed, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en een hele hoop meer dingen vragen.

De vraag is, vinden we met zen allen die energie nog naar al die eeuwen keer op keer uitbreken uit corruptie. Tijd om grote schoonmaak te houden, niet met een emmertje water maar orkaan en storm gewijs. Net zozeer dat er weerom stukken zijn die weggebrand dienen te worden.

De zaden die Assange jaren geleden geplant had hebben nu wortels die krachtig genoeg zijn om de grondvesten van deze corrupte structuren om te duwen.

De vraag is hoe sterk is het gif dat zijn wortels doorbrandt?

Is het niet hij, alstublieft laten we dan onze beurt niet voorbij gaan door in stilte te blijven.

Dit is vooral ook een kreet naar mezelf toe en hopelijk ook eentje die jullie gehoord hebben.

C-

We’ve got this, we were born to do this <3 .

 

 

English:

 

When the world got Silenced - The eternal struggle around autonomous thinking and free speech.

The upcoming cycle of collective Air and Fire energy: Can we break the silence again this time?

In 2006, I was anything but aware of what would happen after the creation of Wiki-Leaks.

On the other hand, there was an instant click and a feeling that this was important, mega important.

Also my knowledge about astrological cycles and the impact on the collective was barely existent.

The fire deep inside did get an oxygen-rich inspiration boost, all unconsciously.

Only intuitively present and sown in my subconscious.

There was something in Julian Assange's aura that put my gaze and eyes on alert.

The man intrigued me not only because of what he did, his mission, but especially how he approached it with a certain sharpness, embraced by a human softness and, above all, a caring glow towards the collective.

In 2008-2009, the first controversies could already be heard and the tension and friction became palpable.

Somehow it seems as if you already could feel the future happenings, as if there was a deep historical memory somewhere that says, not again.

2010 The year of the first official allegations, it seemed to come from all sides and every astute person knew, there is a smell to this. Or was it already an explicitly sickening stank?

It touched me personally, being silenced by all kinds of excuses and false accusations is something that a lot of natives of the 70s are confronted with.

And powerlessness is also an issue there, as is the right to exist, not to mention expression.

Astrologically a beautiful kite between the air triad (Gemini, Libra, Aquarius) capped by the great collective wound of the right to exist and express as an individual, the wound of the Aries sign.

So quite a bit of recognition for me. The extreme mirroring.

And that reflection was going to bring out an even more extreme reality.

Since 2012, this man has been locked up, caged in search of freedom because he exposed the world's greatest powers' strategy.

Officially, espionage.

That strategy is about violating human rights ... . What's wrong here in this picture.

State systems based on repression, profiteering, the power of a small percentage, the summary: “Control”.

The first generation after what we today call the immovable dinosaurs are always the losers.

They have come to question things.

Julian was born with a very large number of question marks in his consciousness. And he and his family environment can still feel the pain from it today.

What can you do to survive here?...  You just don't ask any questions.

We call them axioms in mathematics. Is’nt that nice how the etymology works.

Words, they are so fascinating, Sir. If you are allowed to play with them.

Because I also learned at school, you can look but you can't touch them. We do give you what you may use for NOW.

Our air and fire settings are not satisfied with that, they want to experiment, they want to question. Who answer one question with another question?

Very annoying but oh so enlightening.

Because the answer is in your question Sir, says the beautiful trio of air energy.

The question here is, how did we let it get this far? ...

Because in the meantime, fortunately, we are getting back-up from some other generations who have been brought up in those questioning environments. Those chicks don't leave it at that, they peck until they get through the skin of that big dinosaur.

And that hurts because in the meantime, time has taken the stretch out of it.

Today there is again a possible ruling to extradite Julian Assange to the United States. He would be allowed to serve a possible sentence of 175 years.

While what about murder, rape and human rights violations? How many years again?

This is the all-powerful US. With its roots like ivy entwined all over the world in the invisible foundations of our State systems.

Own autonomy in the Aries energy bleeds to death immediately from birth because the Aries energy is purely instinctive. Survival.

And if you have to keep your mouth shut to survive, that's the first impulse.

'Silence is golden', do you remember it? In 'Silence there is an untold power', ... .

There are hundreds of them.

And if we take them out of context, we literally make money with it.

Today is perhaps the biggest tipping point in our contemporary history, where we may or may not repeat some cycles. The question is, do we have to go through an even more extreme oppression first or do we immediately move on to the next revolution?

To me, this feels like a reality that is getting very close.

2024-2025-2026 is again that tipping point between earth + water and air + fire.

But let's not get into critical thinking, come out of your brain we hear whispered in every Wellness that is good for your body.

And don't get me wrong, I also need my meditative moments to survive this whole thing.

There are limits to everything, especially to polarization. What good is a relaxed body if we are not allowed to understand anything, where is our growth potential. Is that to follow the norm?

Being able to form our own mental framework is so important for the growth of our individual and therefore also the evolution in the collective.

Something like ‘meaning-purpose’ does not only come from docility, it is our own initiative, our own drive, working on the future is not in the indoctrination.

It just doesn't work biologically nether.

At this point we have come.

How can we make the intoxicated brain work healthily and flexible again and let it  be inclusive with our entire humanity?

I am very curious to see what we will be able to experience and see this exposing in the near future.

Just as much that my heart is already hurting, because we have to go through it anyway.

This is going to require courage, perseverance, flexibility and a whole lot more from a great part of our society.

The question is, do we all find that energy erupting from us to fight out the corruption after all these centuries time and time again. It’s time to do a big clean-up, not with a bucket of water but hurricane and storm wise. And some disease will need to be burned away.

The seeds that Assange planted years ago now have roots powerful enough to push over the foundations of these corrupt structures.

The question is, how strong is the poison that burns through this roots?

If it's not him, please don't let us pass our turn by remaining in silence.

This is a cry out to myself and hopefully one that you have heard to?!

C-

We’ve got this, we were born to do this <3 .

De orginele Assange Docu to support his words.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.