Sincerely C- through the Fear!

Gepubliceerd op 21 januari 2021 om 10:11

*Voor Nederlands scroll naar beneden!

A little side note to the Aquarius story.

Mass hysteria & global anxiety psychosis.

Aquarius is the sign of large groups and unity formation.

In the beautiful sense of the word, all of us lightbeings  are all talking about freedom-loving quotes and gentle connecting images on social media, also very Aquarius related.

A phenomenon that is enormously powerful as a connection until a real danger emerges that undermines our individualness and earthly life force  (the lion principle).

Like, for example, a virus that spreads globally.

Which suddenly makes a whole world population roar on its foundations.

Foundations that may have been in need of revision, perhaps because they are based on consumption and created values that remain symptomatic on the surface.

Values that are far removed from unity with our true nature.

For decades, the instinctive fear of survival has been able to move to a surface where it has long since become more about other things then the protective trigger of the bodily survival mechanism.

It has moved to a survival mechanism where the value lies with the comfort of the individual.

In our society, the highest percentage are no longer even concerned with physical health, nor about mental health or emotional health.

For everything is a pill and everything can be controlled and suppressed to go on and reach new heights of comfort.

An entire society is built on that principle and, for my feeling, is in a vicious circle.

And suddenly there is a global physical danger with portability where comfort offers no protection.

This requires having the same mind setting 'control'!

That mind setting looks now unstable with the 'danger' of  global  insanity.

Individually, we each face the choice of whether to look 'our' fear (whether it's for the virus, vaccination or deprivation of liberty) in the eye and take action.

Take action in self-examination and find out our own meaning of life.

If only for our own mental and emotional health that is perhaps even more at risk than that of our biological vehicle.

I really ask myself the question, what does life mean when we are paralyzed in fear.

I see guilt and shame because of fear.

I see instead of diversity, polarity because of fear.

I see passivity because of fear, shame and guilt.

I see people losing their 'common sense' along with their own wisdom which has guided them through life in such experience.

That common sense and enthusiasm in life, that experimental explorer who has already took a risk.

That adventurer and pragmatist is firmly persecuted as a witch for ‘which’ a big fire burns.

If I may call for one thing, it is to embrace that fear.

This gives way to a healthy view of life in the moment, where life blossoms into the power of vitality and life force.

Where is the value of a long life without vital fire?

The unreal hanging on to ventilators while the oxygen of our planet is literally blown into us with every storm.

If Aquarius teaches me one thing, it is the solar power of the individual as a courageous warrior for an eccentric and artistic community that indeed appreciates the power of our planet as the ultimate mother's womb.

And for the connoisseurs, no I do not sign for a 2the  Atlantis wave, for yet another suppression by technocratic one-siders and also not for a mental and emotional anesthetic in favor of a physical survival.

Sincerely C-

Een kleine kanttekening aan het Waterman verhaal.

Massa hysterie, globale angstpsychose.

Waterman is het teken van grote groepen en eenheidsvorming.

In de mooie zin van het woord gaan bij ons allen hoopvolle licht zieltjes de vrijheidlievende quotes en zachtaardige verbindende afbeeldingen de ronde op social media, ook heel erg Waterman gerelateerd.

Een fenomeen dat enorm krachtig is als verbinding tot er een weldegelijk gevaar opduikt dat ons individueel zijn en aardse levenskracht (het leeuw principe) ondermijnt.

Zoals bv een virus dat zich globaal verspreidt.

Wat plots een hele wereldbevolking doet daveren op haar fundamenten.

Fundamenten die in sé misschien aan herziening toe waren, misschien omdat ze gebaseerd zijn op consumptie en gecreëerde waarden die symptomatisch aan de oppervlakte blijven.

Waarden die ver verwijderd zijn van eenheid met onze ware natuur.

Decennia lang heeft de instinctieve angst van overleven zich kunnen verplaatsen naar een oppervlak waar het al lang niet meer gaat over de beschermende trigger van het lichamelijke overlevingsmechanisme.

Het heeft zich verplaats naar een overlevingsmechanisme waar de waarde ligt bij het comfort van het individu.

In onze maatschappij gaat dat voor het grootste percentage niet eens meer over lichamelijke gezondheid, noch over mentale gezondheid of emotionele gezondheid.

Voor alles is een pilletje en alles kan gecontroleerd en onderdrukt worden om maar door te gaan en nieuwe hoogtes van comfort te bereiken.

Een hele maatschappij is gebouwd op dat principe en zit voor mijn gevoel daarmee in een vicieuze cirkel.

En plots is er een globaal fysiek gevaar met overdraagbaarheid waar comfort geen bescherming biedt.

Dit vraagt met dezelfde mind setting ‘controle’!

Die mind setting staat nu op wankel met het voor mij effectieve ‘gevaar’ global insanity.

Individueel staan we elks voor de keuze of we ‘onze’ angst (of het nu voor het virus, vaccinatie of vrijheidsberoving is) in de ogen te kijken en actie te nemen.

Actie in zelfonderzoek en onze eigen ‘meaning’ of life uit te gaan zoeken.

Al is het maar gewoon voor onze eigen mentale en emotionele gezondheid die misschien nog meer in gevaar is dan die van ons biologische jas.

Ik stel me werkelijk de vraag, wat stelt leven voor wanneer we verlammen in angst.

Ik zie schuld en schaamte als gevolg van angst. Ik zie i.p.v. diversiteit, polariteit als gevolg van angst.

Ik zie passiviteit als gevolg van angst, schaamte en schuld.

Ik zie mensen hun ‘gezond’ verstand verliezen samen met hun eigen wijsheid die hun zolang ervaringsgewijs door het leven geloodst heeft.

Dat gezond boerenverstand en goesting in leven, die experimentele ontdekker die al eens een risico neemt.

Die avonturier en pragmaticus wordt stevig vervolgt als een heks waar er een groot vuur voor brandt.

Als ik tot één ding mag oproepen is tot omhelzing van die angst.

Die plaats maakt voor een gezonde kijk van leven in het moment, waar het leven zich ontluikt in de kracht van vitaliteit en levenskracht.

Waar ligt de waarde van een lang leven zonder vitaal vuur? Het onwerkelijk vasthangen aan beademingsapparatuur terwijl de zuurstof van onze planeet ons letterlijk met elke storm ingeblazen wordt.

Als Waterman mij één ding leert is het de zonnekracht van het individu als moedige strijder voor een excentrieke en kunstzinnige leefgemeenschap die inderdaad de kracht van onze planeet weet te appreciëren als ultieme moederschoot.

En voor de kenners, neen ik teken niet voor een 2de Atlantis golf, voor een zoveelste onderdrukking door technocratische eenzijdigheid en eveneens niet voor een mentale en emotionele verdoving ten voordele van een fysiek overleven.

Sincerely C-

 

Een tekst die tot stand kwam door dit wel voor mij verhelderend perspectief van

klinisch psycholoog Mattias Desmet.   https://www.youtube.com/watch?v=RWCRKl3ZAKg

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.