New Moon Aquarius

Gepubliceerd op 11 februari 2021 om 08:38

For English scroll down!

Silver & Gold

New Moon in Aquarius

Een nieuwe maan in hartje winter, het landschap kleurt zilverwit.

De nachten zijn minder donker door dit spiegellandschap en toch heeft dit een scherp koud kantje.

De donkere maan is dan wel niet zichtbaar de weerspiegeling van licht vormt zich vanuit het sterrenlandschap en vanuit zoveel meer dat aanwezig is. Dit is oh zo zeer Waterman op zijn best.

Het bewustzijn van al wat is met een ietwat uitgedroogde emotie.

We voelen het vocht allemaal uit ons lichaam gezogen worden door dit ijs koningskoppel.

Deze ochtend net voor zonsopgang zag ik een ander koningskoppel aan de oostkant rijzen, Venus en Jupiter.

Meestal zijn zij diegene die het feest extraordinair maken, maar nu delen ze hun intimiteit in een onderkoeld landschap net voor het ontwaken.

Wat ook weer het emotioneel leven bespiegelt achter een zilveren sluier.

Pas nu wanneer onze Zon ontwaakt zie ik kleur, zie ik een pastelpallet van oranjeroze en een diep gouden hart.

En plots voel ik even die warmte in mijn centraal wezen, plots voel ik heel even de kracht van de zon die ons blij kan maken met een straal of zeven van haar pracht.

Het duurt zo een minuut of 11 en dan verandert het gouden hart in een zachtroze vaal tussen het zilveren landschap waar hemel en aarde nog weinig grens vertoond.

Een nieuwe maan in Waterman deze avond na zonsondergang voorspelt ons een maan(d) van dit alles. Misschien niet zozeer in materie, weliswaar synchroon in emotie.

Een maand waar alles scherp klaar als een klontje wordt, waar emotie even ijzig kil wordt en opgaat in ons denken.

It’s all in the mind, zoals men al eens zegt.

Een maand die nood heeft aan een mind full of hope! Laat het een re-minder wezen!

Anders zou het wel eens erg koud in je wezen kunnen worden.

Het start van binnenuit, het start bij ons eigen-wijs individu.

Het gaat deze maand niet over wat doet de wereld voor ons, maar wat doen wij in de eerste plaats voor onszelf en parallel voor de wereld.

Humanitaire rebelsheid in een ijskoud jasje.

Realistische scherpe observatie en reflectie van eigenheid, ‘cut the crap’ this is life.

If you do not like it, do something about it.

Mercurius retrograden maakt ons beetje bij beetje haarscherp in ons denken, zo scherp dat het soms ‘insane’ lijkt.

En de warme hartelijkheid van de leeuw, is maar op één plaats te vinden en dat is in ons hart.

If you got it, SHOW it.

En zo komen we tot onverwachte, creatieve oplossingen.

Als men dacht dat Steenbok hardcore business is?

Think again, Waterman doet er graag een ongezouten schep bovenop en breekt daar alle barrières van maatschappelijke gevestigde waarden mee.

Maar ook dat is werken en blijven geloven dat wij meer zijn dan één speldje in een hooiberg van bandwerk.

Hoe sterk de spiegels van een disco ball op elkaar gelijken elks reflecteert het licht op haar en zijn unieke wijze.

En daarmee maken wij van heel onze planeet een feestje die in de gehele kosmos toegejuicht wordt als de hoofd act op een festival.

Een bijzondere nieuwe maan gewenst!

C-

You shine ๐Ÿ˜‰

Silver & Gold

New Moon in Aquarius

A new Moon in the middle of winter, the landscape turns silver-white.

The nights are less dark due to this mirrored landscape and yet this has a sharp cold side.

The dark moon may not be visible, but the reflection of light from the star landscape is and from so much more that is present. This is oh so very Aquarius.

The awareness of all that is with a somewhat parched emotion.

We feel the moisture all being sucked out of our bodies by this ice king couple.

This morning just before dawn, I saw another royal couple rising on the east side, Venus and Jupiter.

Usually they are the ones who make the party extraordinaire, but now they share their intimacy in a hypothermic landscape just before waking up.

Which also reflects the emotional life behind a silver veil.

Only now when our Sun awakens do I see colour, I see a pastel pallet of orange pink and a deep golden heart.

And suddenly I feel that warmth in my central being, suddenly I feel for a moment the power of the sun that can make us happy with a ray or seven of its splendour.

It takes about 11 minutes and then the golden heart turns into a soft pink veil between the silver landscape where heaven and earth still show little boundary.

A new moon in Aquarius this evening after sunset predicts us a mo(o)n(th) of this.

Perhaps not so much in matter, definitely synchronous in emotion.

A month where everything becomes sharply ready like a lump, where emotion becomes equally icy cold and blends into our thinking.

It's all in the mind, as one says.

A month in need of a mind full of hope! Let it be a re-minder!

Otherwise, it could get very cold in your being.

It starts from the inside, it starts with our own-genius individual.

This month is not about what does the world do for us, but what do we do primarily for ourselves and parallel for the world.

Humanitarian rebelliousness in an ice-cold jacket.

Realistic sharp observation and reflection of individuality, 'cut the crap' this is life.

If you don't like it, do something about it.

Mercury retrogrades make us bit by bit razor sharp in our thinking, so sharp that it sometimes seems 'insane'.

And the warm heartiness of the lion can only be found in one place, and that is in our hearts themselves.

If you got it, SHOW it.

And so we come to unexpected, creative solutions.

If people thought Capricorn was hardcore business?

Think again, Aquarius likes to put an unsalted shovel on top and breaks all the barriers of socially established values with it.

But that too is working and continuing to believe that we are more than just a needle in a haystack of the plain same .

How strongly the mirror facets of a disco ball resemble each other,  they all reflect the light on her and his unique manner.

And with that, we make the whole planet a party that is welcomed throughout the cosmos as the main act at a festival.

Wishing you all an extraordinaire new Moon!

C-

You shine ๐Ÿ˜‰

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.