Twinkle Twinkle Little Star!

Gepubliceerd op 3 april 2021 om 21:34

* For English scrol down! *

 

Nu Mercurius op de allerlaatste minuten van Vissen toekomt.

Morgenvroeg zijn zweemzoete woorden inruilt voor harde taal die meestal volgt op één of andere instinctieve heldendaad. 

Moet dit poëtisch moment nog even kunnen:

“Als spiegel van mijn binnenste groette ik met een diep respect de nachtelijke hemel.

Een uurtje geleden moet het zo geweest zijn, terwijl ik de gordijnen sloot.

Niets is zomaar! Nooit! Geen enkel moment schuif ik de laatste tijd nog in het vak ‘toeval’.

Planeten zijn de archetypes die als kleinere fractalen in onszelf aanwezig zijn.

En als onze planeten dat zijn, dan is dat ongetwijfeld evenzeer elke hemellichaam in de kosmos.

Alsook een glansrijke en vol met sprankel gevulde Sirius!

Zuid gericht en knipperend als een UFO, een mens zou zich al eens kunnen vergissen.

Wetende dat we Ram seizoen zijn en de Zon net ondergegaan is, dus astrologisch gewijs op de descendant zal staan.

Kon het bijna niet anders dan dat het Sirius (de helderste ster aan onze hemel) zou zijn.

Zuid gericht is MC gericht in al haar glorie met de kracht van 2 of zelfs 3.

De mooie Hondsster aan de voet van de Orion constellatie, toegewijd en moedig.

Mooi en vriendelijk, maar als het moet een beetje scherp.

Een bescherm ster van weleer, een kompas voor elk reiziger.

En al deze eigenschappen geeft ze zonder schroom door naar zij die gekozen hebben te incarneren op  die specifieke momenten waar een connectie met de persoonlijke planeten in onze blauwdruk staat geschreven.

Een loyale ziel met herinnering aan een verre familie, ver van het aardse bestaan en toch ingekapseld in het menselijk zaad.

Een herinnering aan geavanceerde waarden van heel lang geleden.

Met een cryptisch kantje.

Want huidige taal dekt de lading niet.

De eenzame Maan Wolf, de guitige Coyoté of de 7 staartige Vos allemaal hebben ze iets met deze kosmische Hondsster.

Zelfreflectie heeft humor nodig om te transformeren naar Magie.

Om het spel te appreciëren van een ziel in ontwikkeling.

When you get Sirius, do it with a Twinkle in your Eye and finish it with a Smile.”

Seriously ,

 C -

Twinkle Twinkle little Star!

 

Now Mercury has arrived at the very last minutes of Pisces, he will trade his sweet words tomorrow morning for harsh language that usually follows after some instinctive act of heroism. So I will make the most use from this moment and squeeze this poetic writing into existence:

"As a mirror of the inner me, I greeted the night sky with deep respect.

About an hour ago it must have been, while I was closing the curtains.

Nothing is like it seems! Never!

Not a moment have I been scrolling into the "coincidence" box lately.

Planets are the archetypes that are present within ourselves as smaller fractals.

And if that's what our planets are, it's undoubtedly that every celestial body in the cosmos is as well.

Like this shiny and full of sparks-filled Sirius!

South facing and blinking like a UFO, we could easily be mistaken.

Knowing that we are in Aries season and the Sun has just set, so the Sun will be on the descendant.

So that shiny one over there must be Sirius (the brightest star in our sky).

South facing is MC focused in all its glory with the power of 2 or even 3.

The beautiful Dog Star at the foot of the Orion constellation, dedicated and courageous.

Nice and friendly, but if it has to be a little sharp.

A protector star of history, a compass for every traveler.

And all these traits she passes on without hesitation to those who have chosen to incarnate at those specific moments where a connection with the personal planets is written in our blueprint. A loyal soul with memory of a distant family, far from earthly existence and yet encapsulated in the human seed.

A reminder of advanced values from a long time ago.

With a cryptic touch.

Because current language doesn't cover the load.

The lone Moon Wolf, the witty Coyote or the 7-tailed Fox all have a thing for this cosmic Dog Star. Self-reflection needs humor to transform into Magic.

To appreciate the game of a soul in development.

When you get Sirius, do it with a Twinkle in your Eye and finish it with a Smile."

Seriously ,

 C -

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.