A piece of energetic work/ Mooi staaltje energiewerk.

Gepubliceerd op 15 mei 2020 om 08:10

English:

The reason for posting this channeling was a great sample of energetic work.

Where we, Truike & Cindy, were given beautiful proof that energy is not individual.

That energy is always and everywhere.

At a time when fear and frustration travels across our planet like a wave, we - like many - try to keep positivity high.

Which may seem like it's working, but where an underlying fear is still playing subconsciously.

And we are in slumbering stagnation and confusion.

And above all, perhaps a lack of purpose.

From which agitation arises.

We don't want to drag you into all the details, so this is what happened this morning at a peak moment of turmoil and confusion.

 

At that moment I (Cindy) received this photo from Truike:

 

It was a book (Conversations with God) from which both my business card and a beautiful postcard from Archangel Michael dropped.

She told me she had bought the postcard in Glastonbury.

To which I replied how I had just looked at the pictures I took in Glastonbury the day before and how I loved the energy of the 'Thor'.

The leyline of AA Michael runs underneath it. A place that felt like home to me.

As it often goes in our conversations, we try to expose the message that is being sent to us.

I remembered that there was indeed one of Michael's messages in the channelings, which I had not yet shared, for some reason.

Of course I didn't know what was in it anymore, so I took it out and read it again.

It's incredibly beautiful how energy collaborates with all of us synchronously and - most of all - complementary.

That's why connection is so badly needed in these times, it's as clear as a drop casting itself into the ocean of creation.

 

For both of us and perhaps for you also, this message:

 

 

 

Channeling:

This evening, I want to do a tryout with this channel.

It's something very new to her.

She is being tested terribly and with terrible I mean in a teasing way.

Now I would like to take advantage of the openness of her channel to give a message of my own.

Because this is archangel Michael speaking to you.

And yes, she's not the only channel through which I speak, through which we speak.

Because I too is a WE!

Energy is a beautiful thing, energy has no individuality, energy is everywhere and always.

So you can experience me anywhere, anytime.

I want to give you all some heart energy in this day and age by emphasizing this.

I am the energy of earth (arch)angel Michael.

I am always here on earth and everywhere.

Energy has no time and space.

So that's why I am us.

May I give you some support by letting my energy be present for you.

When you are in need of protection, when you think you are becoming lonely.

If you don't have a perspective anymore, know that my energy is there for you.

Your planet has been assigned to me and my fellow earth (arch) angels to protect it with all our energy.

This means that you and all other life on earth are also under our protective energy.

So know that we are present!

And then I hear you think: so why do we have to suffer?

And so I give you my vision on this.

Why do you want to suffer? What do you want to gain from suffering?

The solution lies in your question: if you suffer from anything, know that you are pushing something else away.

If you push something away, you're going into resistance.

If you resist, you are leaking energy.

So why resist, my dear people, why resist something when you can go in complete confidence and trust.

Trust that this too is a growth process - a process of growth where you as humanity but also where your earth continues and all life on earth continues.

A thousand cycles on earth have gone through a similar process.

Some with the human race.

Others without the human race.

Be aware of how you are questioning, of how you use your words.

Because subconsciously you are sending out the energy yourselves.

So what if you consciously send out this energy?

What could happen?

Leave the suffering for what it is and embrace what is coming.

You will see, dear people, that it gives you strength, that it gives you courage.

That it makes you resilient.

Which tree resists the wind?

Which tree walks away from a storm?

Not one old, wise tree goes against a storm or abandons a storm.

Trees are resilient, trees move with the elements.

Sometimes a step backwards is needed to pick up strength and then fully move forward.

And you know that all too well.

Know that we earth angels are here for you, to help you be resilient, to help you go into acceptance.

Ask and you will be helped.

Be like a tree, dear people.

 

My name is Michael, earth (arch)angel Michael, who is here for you too.

As energy, anytime and anywhere!

Nederlands:

Aanleiding voor de post van deze channeling was een mooi staaltje energiewerk.

Waar wij, Truike & Cindy, een mooi bewijs geleverd kregen dat energie niet individueel is.

Dat energie altijd en overal is.

In een tijd waar angst en frustratie als een golfbeweging over onze planeet reist, proberen wij als velen de positiviteit hoog te houden.

Wat dan misschien lijkt alsof het lukt, maar waar toch ergens een onderliggende angst onderbewust speelt.

Die uit zich dan in sluimerende stilstand en verwarring.

En vooral misschien toch wel in een gebrek aan zingeving.

Waaruit dan weer onrust ontstaat.

Wij willen jullie niet in alle details meesleuren, dus dit is wat er zich deze ochtend voordeed op het piekmoment van onrust en verwarring.

Op dat moment kreeg ik (Cindy) van Truike deze foto:

 

Het ging om een boek (Conversations with God) waaruit zowel mijn praktijkkaartje als een mooie prentkaart van Aartsengel Michael viel.

Waarbij ze vertelde dat ze die had vanuit Glastonbury.

Waarop ik antwoordde hoe ik net de dag voordien de foto’s die ik nam in Glastonbury nog eens bekeken had en hoe prachtig ik het daar vond op de ‘Tor’. Waar inderdaad de leylijn van AA Michael onderdoor loopt. Een plaats om thuis te komen.

Zoals het dikwijls loopt in onze conversatie proberen we de boodschap die ons wordt gestuurd bloot te leggen.

Ondertussen herinner ik me dat bij de channelings er inderdaad één van Michael bij zat, die ik om de één of andere reden nog niet gedeeld had. Natuurlijk wist ik niet meer wat erin stond, dus ben ik toch even gaan kijken.

Ongelofelijk mooi hoe energie in samenwerking gaat met ons allemaal, synchroon en vooral aanvullend.

Daarom is connectie zo hard nodig in deze tijden, dat is zo klaar als een druppel die zich in de oceaan van creatie gooit.

 

Voor beide van ons en misschien ook voor jullie deze boodschap:

 

Channeling:

Voor deze avond wil ik deze test-channeling doen via dit kanaal.

Het is wel wat voor haar.

Ze krijgt verschrikkelijke testen en met verschrikkelijk bedoel ik: op een plagende manier.

Nu profiteer ik graag van de openheid van haar kanaal om zelf een boodschap te geven.

Want hier spreekt voor jullie aartsengel Michael.

En ja, zij is niet het enige kanaal waardoor ik spreek, waardoor wij spreken. Want ook ik zijn een wij!

Energie is iets moois, energie kent geen individualiteit, energie is overal en altijd.

Zo kunnen jullie mij ook ervaren: overal en altijd.

Ik wil jullie allemaal een hart onder de riem steken in deze tijd.

Door dit nog eens extra te benadrukken.

Ik ben de energie van aarde engel Michael.

Ik ben hier op aarde altijd en overal aanwezig.

Energie kent geen tijd en ruimte.

Dus daarom ben ik ook wij.

Mag ik jullie een hart onder de riem steken door mijn energie aanwezig te laten zijn voor jullie.

Dat wil zeggen, als jullie bescherming nodig hebben, als jullie in eenzaamheid denken te vervallen.

Als jullie het even niet meer zien zitten, weet dan: mijn energie is aanwezig voor jullie.

Jullie planeet is mij en mijn mede aarde engelen toegewezen om ze met heel ons energieveld te beschermen.

Dat wil zeggen dat ook jullie en al het andere leven op aarde onder ons beschermend toezicht vallen.

Dus weet dat wij aanwezig zijn!

En dan hoor ik jullie denken, waarom moeten wij dan afzien?

En dan krijgen jullie mijn visie daarop.

Waarom willen jullie afzien? Van wat willen jullie afzien?

De oplossing ligt in jullie vraagstelling, als jullie afzien van iets, weet dan dat jullie iets wegduwen.

Als jullie iets wegduwen, gaan jullie in verzet.

Als jullie in verzet gaan, gaan jullie uit vertrouwen.

Dus waarom afzien, mijn lieve mensen, waarom afzien van iets, terwijl jullie volledig in vertrouwen kunnen gaan.

Vertrouwen dat ook dit een groeiproces is, een groeiproces waar jullie als mensheid doorgaan, maar waar ook jullie aarde doorgaat en al het leven op de aarde doorgaat.

Duizend cycli op aarde zijn door een gelijkaardig proces gegaan, sommige waren met de mensheid. Andere waren zonder de mensheid.

Wees jullie bewust hoe jullie in vraagstelling gaan, hoe jullie woordgebruik is. Want onbewust sturen jullie de energie zelf. Wat als jullie nu bewust de energie sturen?

Wat zou er dan kunnen gebeuren?

Laat het afzien voor wat het is en omarm wat er komt.

Jullie zullen zien, lieve mensen, dat het jullie kracht geeft, dat het jullie moed geeft.

Dat het jullie veerkrachtig maakt.

Welke boom gaat er in verzet tegen de wind?

Welke boom ziet er af van de storm?

Geen enkele oude wijze boom gaat in tegen de storm of ziet af van de storm. Bomen zijn veerkrachtig, bomen bewegen mee.

Soms is een stap achterwaarts nodig om kracht te nemen om daarna volledig voorwaarts te kunnen gaan. 

En dat weten jullie maar al te goed.

En weet dat wij aarde engelen er zijn voor jullie, om jullie te helpen veerkrachtig te zijn.

Om jullie te helpen in acceptatie te gaan.

Vraag en je zal geholpen worden.

Wees als een boom, lieve mensen.

 

Mijn naam is Michael, aarde engel Michael, die er ook voor jullie is.

Als energie, altijd en overal!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.