Water Dragon/ Waterdraak.

Gepubliceerd op 8 juli 2020 om 14:44

Water dragon.

Primal mother of emotion, guardian of the yin child.

Like the power of a raging river, she tore through the beds of my being.

With the Cancer constellation and Sirius at her side, she awoke and brought like the lady of the lake Excalibur to the surface.

Only one goal, the liberation from age-old suppression of the intuitive word and creative flow. Liberation from century old unsolicited tapping of magic.

She's been there a long, long time, longer than this life, longer than many lives, longer than the rise and fall of Atlantis.

She lay deep inside, curled up and cramped around a tortured egg, centuries of oppression are quietly and lovingly healed so that the chick could grow.

And the scale remained whole until it finally burst from the inside out.

Then it was time to awaken, lead the swan out of the egg and carry out her work.

On a Blue storm day where the gates of emotion opened, she saw her opportunity and stormed out like a ferocious tiger mother.

Ready to protect and raise her cubs in strength, grace and cosmic wisdom.

At first the confusion and discharge was great.

It was only a few days later that the realization came to me of how great this power is and how long it was hidden in the underworld of emotion.

A swirling sea of pain, fear and sorrow, a swirling sea that had to take on blocks of granite. Imposed silence and the forced taking away of natural force.

It's not the first time I've come into contact with dragon energy, but the passion that comes from this lady, oh boy!

She's on a mission and the world will have known.

The past lunar eclipse has done its job and has brought out a collective old pain that can descend over the next two weeks and can be transfigured in authentic yin power.

And may I warn you, don't underestimate this power!

That's the thing with soft Cancer and Moon Energy, it's not easy seen, heard and it easily get’s underestimated.

Before you see and hear her, you feel her and there lies her strength!

In this case those who do not want to feel will eventually see and hear that it is time to feel through.

When I said in the podcast, let's get Sirius, i had slightly underestimated my own words!

And now I'm glad I got to feel her!

Meanwhile, the emotional storm has softened into a summery spring shower that refreshes my entire nature with its frail touch.

C-indy.

 

Waterdraak.

Oermoeder van emotie, bewaakster van het yin kind. Zoals de kracht van een woeste rivier, zo scheurde ze door de bedding van mijn wezen.

Met de Kreeft constellatie en Sirius aan haar zijde ontwaakte ze en bracht ze zoals de dame van het meer Excalibur naar het oppervlak.

Maar één doel heeft ze, de bevrijding van eeuwenoude onderdrukking van het intuïtieve woord en creatieve stroom.

Bevrijding van eeuwenoud ongevraagd aftappen van magie.

Ze zat er al lang, heel lang, langer dan dit leven, langer dan heel wat levens, langer dan het rijzen en vallen van Atlantis.

Ze lag daar diep vanbinnen opgerold en verkrampt rond een gemarteld ei, eeuwen van onderdrukking worden stil en liefdevol geheeld zodat het kuiken groeien kon.

En de schaal heel bleef tot ze eindelijk van binnenuit op barsten stond.

Toen was het tijd om wakker te worden, de zwaan uit het ei te leiden en haar werk naar buiten te brengen.

Op een Blauwe storm dag waar de poorten van emotie openstonden zag ze haar kans en stormde ze naar buiten als een woeste tijgermoeder. Klaar om haar welpen te beschermen en op te voeden in kracht, gratie en kosmische wijsheid

In eerste instantie was de verwarring en ontlading groot.

Pas enkele dagen later komt het besef van hoe groot deze kracht is en hoe lang ze verborgen zat in de onderwereld van emotie. Een kolkende zee van pijn, angst en verdriet, een kolkende zee die het moest opnemen tegen blokken van graniet. Opgelegd zwijgen en het gedwongen afleggen van natuurlijke kracht.

Het is niet de eerste maal dat ik met drakenenergie in contact kom, maar de passie die uit deze dame komt, oh boy!

She’s on a mission en de wereld zal het geweten hebben.

De afgelopen maaneclips heeft haar werk gedaan en heeft collectief oud zeer naar boven gebracht dat de komende twee weken kan indalen en kan getransfigureerd worden in authentieke yin kracht.

En mag ik jullie al even verwittigen, onderschat ze niet!

Dat is het nu net met zachte Kreeft en Maanenergie, ze wordt al eens niet gezien, niet gehoord en onderschat.

Voor je haar ziet en hoort, voel je ze en daar ligt haar kracht!

En in dit geval wie niet voelen wil zal uiteindelijk zien en horen dat het tijd is om te doorvoelen.

Toen ik in de podcast zei: let’s get Sirius, had ik lichtelijk mijn eigen woorden onderschat!

En nu ben ik blij dat ik haar mogen voelen heb!

Ondertussen is de emotionele wolkbreuk verzacht naar een zomerse lentebui dat mijn hele natuur met haar frêle aanraking verfrissing geeft.

C-indy.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.