Soul wise: Next Level!

Gepubliceerd op 2 december 2020 om 09:00

Art by: Visionary art @artsoldier77

Voor Nederlands scroll naar beneden!

Soul wise: Next level!

Something clicked yesterday!

Like a mechanical clock that resets itself on a regular basis, you hear that double click and you know that you can count on the correct display for a new period of time.

That click was there for me yesterday, too.

As if the turbulence of the past few years was justified in one click.

A kind of magnetic pulse that has the perfect distance in such a way that in this great attraction comes balance and stability.

My air-fold brain wouldn't function optimally if I didn't go to research this.

Beside a day after a full moon eclipse that put my astrological head marks in a flasher and some solid astrological settings, I couldn't pinpoint the exact moment with the eclipse.

But a that moment about 24hours later, this was a nice combination of a sun moon back flip. 

A perfect alignment of the sun that warms my birth moon beautifully and a moon that also perfectly mirrored my birth sun.

It's a feeling of returning home in reverse, where all the emotions in your spine align and suddenly the whole system is cleaned.

My air-fold brain wouldn't function optimally if I didn't go to research this.

And I found at least 2 more such reset dates!

December 2, 2001 and November 30, 2012, I did not look further, because I knew that 2001 and 2012 were  breakthrough years in renewed growth.

As that information unfolds, at the same time a route map unfolds, the route map of my soul.

And then I realize, Cindy you are doing well, don't look too far left and right to mirror you to your fellow man, but do!

Do what makes your heart sing and warms your being.

Only you know if that feels right!

Follow the compass of your cosmic knowing and know that on a regular basis you will get the reset you need to explore the next (milky) way.

Know that your soul is only on a school trip and that earthly suit is short-lived.

It sometimes seems like a school uniform that allows you to shine your individuality within the earthly laws.

So be creative with it, that's part of the plan.

Creativity in life within the existing boundaries.

It's a challenge and the more tough that challenge becomes, the more you realize that you've walked back up a level in the ‘Gaialic’ game.

Each level has its challenge, Level 2001 was about  freedom and living an adventurous life, Level 2012 was about inner research and cosmic awareness, Level 2020 will be about the expression of both in the now, the turnaround from linear time to synchronicity!

My clock is ready so I felt this yesterday.

My new coat will fit nicely, that's how I see it today!

C-indy

Art by: unknown

Soul wise: Next level!

Sinds gisteren is er iets geklikt!

Zoals een mechanische klok die zichzelf op regelmatig tijd een reset geeft, je hoort een extra klik en je weet dat je weer kan rekenen op een correcte weergave voor een langere periode.

Dat klikje was er gisteren voor mij ook.

Alsof de turbulentie van de voorbije jaren in één klik gegrond werd.

Een soort van magnetische impuls die de perfecte afstand heeft zodanig dat er in al die aantrekkingskracht evenwicht en stabiliteit komt.

Mijn 'luchtvoudige' brein zou niet optimaal functioneren moest ik hier niet op onderzoek gaan.

Buiten een dag na een volle maan eclips die mijn astrologische hoofdtekens in stroboscoop zette en enkele stevige astrologische settingen kon ik het exacte moment niet pinpointen met de eclips.

Maar wel met een mooi moment een dikke 24uur later en dat was de mooie combinatie van een zon maan back flip.

Een perfecte uitlijning van de zon die mooi mijn geboorte maan verwarmt en een maan die evenzeer perfect mijn geboortezon spiegelde.

Het is een gevoel van omgekeerd thuiskomen waar alle emoties in je ruggengraat uitlijnen en plotsklaps heel je systeem gereinigd is.

Mijn 'luchtvoudige' brein zou niet optimaal functioneren moest ik hier niet op onderzoek gaan.

En ik vond er minimum nog 2 zulke reset data!

Namelijk 2 december 2001 en 30 november 2012, verder zocht ik niet, want ik wist dat 2001 en 2012 voor doorbraak jaren waren in vernieuwde groei.

Terwijl die informatie zich ontvouwt, ontvouwt zich gelijktijdig een routeplan, die van mijn ziel.

En dan besef ik, Cindy ge zijt goed bezig, kijk niet teveel links en rechts om je te spiegelen aan je medemens, maar doe!

Doe dat waar je hart van gaat zingen en je wezen warm van wordt. Alleen jij weet of dat goed voelt!

Volg de kompas van je kosmisch weten en weet dat je op regelmatige basis die reset zal krijgen die je nodig hebt om de volgende (melk)weg te exploreren.

Weet dat je ziel enkel op studiereis is en dat dat aardse pak maar van korte duur is. Het lijkt soms wel een schooluniform waardoor je je eigenheid kan laten schijnen binnen de aardse wetmatigheden.

Dus wees er creatief mee, dat is een deel van het plan.

Creativiteit in leven binnen de aanwezige begrenzing.

Het is een uitdaging en hoe steviger die uitdaging wordt hoe meer je beseft dat je weer een level hoger in het 'Gaiaans' spel binnengewandeld bent.

Elk level heeft zijn uitdaging, Level 2001 ging over vrijheid en avontuurlijk leven, Level 2012 ging over innerlijk onderzoek en kosmische bewustwording, Level 2020 zal gaan over de expressie van beide in het hier en nu, de ommezwaai van lineaire tijd naar synchroniciteit!

Mijn klok is er klaar voor zo voelde ik dat gisteren.

Mijn nieuwe jas hangt klaar, zo zie ik dat vandaag!

C-indy

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.