Helende Strijders her-inneren./ Healing Warriors re-member.

Gepubliceerd op 31 december 2020 om 11:11

Voor Nederlands: scroll omlaag!

Re-membering.

A world that is remembered inside and was once lived in the outside.

In great contrast to what is now and now so ready to rise.

A world where knowledge, emotion, intuition and heart power was one and moved the engine of active work to gather wisdom.

A world that is more worldly and out of the world than today's bounded civilization.

What if that world is intimately ready to come out NOW?

NOW, a snapshot in a dark piece of history full of incomprehension.

A NOW where there is a desire for transparency and I honestly wonder whether we dare to accept this transparency.

Transparency with a side effect of shock, confrontation and a fear based tornado for the unknown.

Are we ready for this?

Transparency with a side effect of self nudity?

Are we ready for this?

Dreams and cravings of speaking without words, I hear it every day.

Are we really ready for this?

I see transparency as the ultimate sharing of individuality and remarkableness. Do we recognize it in ourselves?

art by Autumn.Sky/dayone.

Impatiently, we walk past our own reflection. Whereas right there, that sheer nudity starts.

Our eyes reflect the world of our own universe and as a pupil we stand there observing.

Where do we start and how long is this going to take?

Is this one life sufficient as we re-member?

It took me 47 times circling around the sun to receive this glimpse of origin.

As confirmation of what I've been carrying with me all these years, felt and could never really explain.

The transparency to those outside, worldly layers were there all this time, quiet communication with far beyond the horizon just as much.

And that very much reflected itself in fear of extroverted verbal communication.

Under veils of Poetry, visual art and music, they are brought out globally.

And so I know, sighs: I'm not alone down here.

In the eyes of our planet, the cosmic nature of the soul is reflected.

And when I walk forests and communicate with animals, I know, sighs: I am not alone.                                                                                     Art by Autumn.Sky/Revelation

In the heart of every being is a knowledge of the very beginning.

In the heart, each appearance is connected to one source.

One source of reality in a multi-dimension, infinite facets of expression.

What if our chakra line, our energy system now was not a line but an sphere.

Is it linear 1 to 7, 8 or 13, or circular?

Where's above and where is below? Where does it come in and where does it go?

Sometimes you have to die a lifetime in an extreme way to realize that you don't leave matter linearly, but circularly by the place that resonates with that source of unity.

Until we re-member in a new lifetime that it is the gateway to rise to other worlds far beyond.

And far beyond duality, information flows that overrides just that little bit more contemporary knowledge and catalyses to old-age source wisdom.

Linear 4th  where matter and source wisdom will melt, where we make evolution flow circularly.

C-indy.

With a huge gratitude for heroes who are healing warriors helping humanity to re-member!

An Neb Ka Hi (n) Amun Amun.

 

 

Her-inneringen

Een wereld die van binnen wordt herinnerd  en ooit van buiten was.

In fel contrast van wat nu is en oh zo klaar om te herrijzen.

Een wereld waar kennis, emotie, intuïtie en hartskracht één is en de motor vormt van actief werken naar wijsheid.

Een wereld die meer werelds en buiten werelds is dan de huidige begrensde beschaving.

Wat als die wereld innig klaar zit om NU naar buiten te komen?

NU, een momentopname in een duister stuk geschiedenis vol onbegrip naar elkander.

Een NU waar er gehunkerd wordt naar transparantie en ik me eerlijk afvraag of we die transparantie wel durven aanvaarden.

art by Autumn.Sky/Middle wayWEB

Transparantie met als bijwerking shock, confrontatie en een angsttornado voor het onbekende.

Zijn wij hier klaar voor?

Transparantie met als bijwerking eigen naaktheid?

Zijn wij hier klaar voor?

Dromen en hunkeren naar spreken zonder woorden, ik hoor het elke dag.

Zijn wij hier in werkelijkheid klaar voor?

Transparantie zie ik als het ultieme delen van eigenheid en opmerkelijkheid.

Herkennen we die al in onszelf?

Ongeduldig lopen we voorbij onze eigenste reflectie. Terwijl net daar die pure naaktheid start.

Ons netvlies weerspiegelt de wereld van ons eigenste universum en als pupil staan we daar dan.

Waar starten we en hoelang gaat dit duren?

Is dit één leven voldoende voor her-innering?

Het koste mij 47 toeren rond de zon om deze glimp van oorspronkelijkheid te mogen ontvangen.

Als bevestiging wat ik al die jaren al bij mij droeg, voelde en nooit echt pakken kon.

De transparantie naar die buiten wereldse lagen was er al die tijd, stille communicatie met daar ver buiten de horizon net zozeer.             

En die 'zeer' reflecteerde zich in angst voor extraverte woordelijke communicatie.

Onder sluiers van Poëzie, beeldend vermogen en muziek worden ze massaal naar buiten gebracht.            

  art by: Autumn.Sky/AscensionWeb

En zo weet ik, oef ik ben niet alleen hier beneden.   

In de ogen van onze planeet wordt de kosmische natuur van de ziel weerspiegelt en als ik bossen bewandel en met dieren communiceer dan weet ik, oef ik ben niet alleen.

In het hart van elk wezen zit een weten van weleer, van het aller begin.

In het hart is elke verschijning verbonden met één bron.

Eén bron van werkelijkheid in een multi dimensie, oneindige facetten van expressie.

Wat als onze chakralijn, ons energie systeem nu geen lijn was maar een sfeer.

Wat als lineair 1 tot 7 , 8 of 13, circulair is.

Waar is dan boven en waar beneden? Waar komt het binnen en waar gaat het buiten?

Soms moet je een leven kei hard doodgaan om te beseffen dat je de materie niet lineair verlaat, maar circulair langs die éne zijde die resoneert met die eenheidsbron.

Om je dan een volgend leven te her-inneren dat daar de gateway zit om te rijzen naar andere werelden hier ver buiten.

En ver buiten dualiteit, informatie binnen krijgt die net dat beetje meer hedendaagse kennis overschrijft en katalyseert naar eeuwenoude bronwijsheid.

Linear 4 waar materie en bronwijsheid smelten, waar we evolutie circulair doen stromen.

C-indy.

Met een enorme dankbaarheid voor helden die helend strijden om te her-inneren!

An Neb Ka Hi (n) Amun Amun.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.